Dyma’r grŵp sy’n goruchwylio’r gwaith o redeg Cyrraedd.

dafydd-cunningham

Cafodd Dafydd Cunningham ei fagu ger Rhuthun yn Nyffryn Clwyd ac mae o’n weinidog ar Gapel Gras, Dinbych, sy’n eglwys a gafodd ei phlannu gan Eglwys y Bedyddwyr, Ebeneser, yn 2013.

Mae’n briod ag Amanda ac mae ganddyn nhw dri o blant. Cyn symud i Ddinbych, bu’n astudio yng Ngholeg Diwinyddol Oak Hill a chyn hynny bu’n gweithio i eglwysi yn Llundain a Durham. Bu hefyd yn gyfreithiwr corfforaethol yn y Ddinas.  Mae o wrth ei fodd i fod yn rhan o waith Cyrraedd Pobl Gogledd Cymru oherwydd ei angerdd dros weld eglwysi newydd yn cael eu sefydlu mewn cymunedau sydd mewn angen ysbrydol.

Ian-Hughes

Gweinidog Eglwys Annibynnol Gwersyllt ydy Ian Hughes.

Cafodd ei fagu yn yr ardal a symudodd i Gwersyllt er mwyn bugeilio’r eglwys yno. Mae’r eglwys wedi tyfu ac wedi cael dylanwadau cadarnhaol yn sgil rhannu’r newyddion da am Iesu yn y gymuned.  Mae o a’i eglwys yn teimlo’r angerdd i weld eglwysi newydd yn cael eu plannu mewn cymunedau eraill fel eu bod nhw, hefyd, yn gallu mwynhau’r fendith o adnabod Iesu.

andrew-graham

Mae Andrew Graham wedi bod yn weinidog ar Eglwys Efengylaidd y Bedyddwyr yn Ffordd Bradley yn Wrecsam ers 2007.

Mae o’n dod o Dde Affrica yn wreiddiol a symudodd i Gymru 12 mlynedd yn ôl. Mae o’n gefnogwr brwd o dîm rygbi Cymru, ond nid pan fydd Cymru’n chwarae yn erbyn tîm y Springboks!

James1

Roedd James Mitton yn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Cwsmeriaid Grŵp Shop Direct tan yn ddiweddar. Mae o’n arweinydd yn Eglwys y Bedyddwyr, Ebeneser, Yr Wyddgrug, ac ar hyn o bryd mae o’n cefnogi Cyrraedd Pobl Gogledd Cymru fel gweinyddwr yn ystod ei gyfnod sabothol. Mae o’n briod â Lowri ac mae ganddyn nhw dri o blant. Mae James yn dysgu Cymraeg, crefftau ymladd cymysg a sut i recordio mewn stiwdio – i’w gadw allan o ddrygioni! Mae o’n awyddus iawn i weld Gogledd Cymru yn ffynnu gydag eglwysi newydd wedi’u planu a chymunedau’n dod i adnabod Iesu Grist.

john-richards

John Richards ydy Gweinidog Eglwys y Bedyddwyr, Ebeneser, Yr Wyddgrug.

Mae o’n briod â Kathryn ac mae ganddyn nhw dri o blant. Pan dydy o ddim yn gwneud ei waith bugeuliol, mae’n siwr y gwelwch chi o’n rhedeg, yn beicio ac yn nofio yn yr ardal! Mae John wedi cefnogi’r gwaith o blannu dwy eglwys yn ystod ei gyfnod yn Ebeneser ac mae o’n arwain y gwaith o blannu eglwys arall ar hyn o bryd – eleni, gobeithio, gyda chymorth Duw! Mae o’n awyddus i weld eglwysi newydd, ffyniannus ar draws Gogledd Cymru, ardal a ddaeth o dan ddylanwad yr efengyl 100 mlynedd yn ôl yn sgil y newyddion da am Iesu, ac mae cymaint o angen hynny heddiw.

ben-slatter

Ben Slatter ydy Gweinidog Cynorthwyol Eglwys y Bedyddwyr, Ebeneser, Yr Wyddgrug.

Mae o’n briod â Ruth ac mae ganddyn nhw dri o blant.  Cafodd ei ysgogi gan Indiana Jones i astudio Archeoleg yn y brifysgol ac aeth yn athro ar ôl bod yn gweithio i UCCF ac IFES. Mae ei gonsárn dros rannu gwirioneddau tragwyddol y Beibl, a ysgrifennwyd filoedd o flynyddoedd yn ôl, wedi’i ysbrydoli i rannu’r newyddion da am Iesu gyda phobl ifanc a theuluoedd yng Ngogledd Cymru ac i gefnogi Cyrraedd gyda’r gwaith o blannu eglwysi newydd.

deniol-williams

Deiniol Williams ydy Gweinidog Cynorthwyol Eglwys Annibynnol Gwersyllt.

Cafodd Deiniol ei fagu yn Wrecsam, Gogledd-ddwyrain Cymru, a bu’n astudio Diwinyddiaeth yn Oak Hill ac yn yr Union School of Theology. Ei ddymuniad ydy gweld mudiad efengylu strategol yn cyrraedd yr ardal ac mae o wedi cyffroi gan y syniad o fod yn rhan o Cyrraedd.